Utleievilkår

Etterfølgende vilkår gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt.


1. UTLEVERING
Leieobjekt stilles til disposisjon fra det i kontrakten avtalte tidspunkt og utleveringssted. Dersom leieobjekt ikke er hentet innen 5 dager etter at det er stilt til disposisjon, kan DEMTOOL heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietaker. DEMTOOL har rett til kontraktsfestet leiebeløp for den tid som er forløpt inntil avtalen heves.


2. LEIEBETALING
Leie faktureres iht. til den til enhver tid gjeldende prisliste. Leien gjelder for ettskiftsordning og leietid regnes fra og med den dag leieobjekt
er stilt til disposisjon, til og med den dag det er returnert til DEMTOOL. Ved toskiftsordning benyttes egene satser for leien. Ny dagleie belastes hvis innlevering av leieobjekt skjer etter kl. 0900. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan kun skje med samtykke fra DEMTOOL.
Leien faktureres etterskuddsvis hver 01. og 15. i måneden med 14 dagers forfall. Ved for sen betaling belastes lovens forsinkelsesrente.
Avtalt forskuddsleie må være innbetalt før leieobjekt utleveres. Forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura.
For driftsavbrudd som DEMTOOL er ansvarlig for belastes ingen leie for det aktuelle leieobjekt under avbruddstiden.


3. LEIEOBJEKT
Ved utlevering skal leieobjekt være i driftsklar stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldende. Dersom det utleverte leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående varsle DEMTOOL, som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlig mangel ikke blir avhjulpet har leietaker rett til å si opp avtalen. Oppsigelse må skje skriftlig. Disse utleievilkår gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli
utlevert leietaker uten å være særskilt nevnt i avtalen.


4. BRUK OG TILSYN AV LEIEOBJEKT
Leietaker er ansvarlig for bruken av leieobjekt, samt at bruker/fører har nødvendig kompetanse iht. gjeldende regelverk og myndighetskrav. Leietaker

er forpliktet til å følge gjeldende daglig vedlikehold i henhold til brukerveiledning. Annet driftsmessig vedlikehold, som blant annet punktering og forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift, er leietakers ansvar. Leien inkluderer ikke drivstoff og smøremidler. Leieobjekt skal kun benyttes til slik bruk og under slike arbeidsforhold som det er tiltenkt, og skal ikke uten skriftlig forhåndsavtale utsettes for spesielle miljømessige belastninger. Leieobjektet skal heller ikke utsettes for påkjenninger og bruk det ikke er beregnet for.
.
Framleie av leieobjekt eller bruk utenfor Norge er ikke tillatt uten skriftlige samtykke fra DEMTOOL. Leietaker kan ikke overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjekt.  DEMTOOL har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om brukersted.


5. FORSIKRING
5.1 Forsikring av leieobjekt
Leieobjekt er under leietiden forsikret (i Norge) mot innbruddstyveri, skade ved innbrudd og naturskader. For leieobjekt med egen fremdriftsmotor dekker forsikringen skade som skyldes brann, elektrisk fenomen og naturskade. For skade som dekkes av forsikringen er egenandelen kr. 15.000,-. Dersom innkjøpspris på skadedagen er under kr. 15.000,- settes egenandelen til erstatningspris. Premie for forsikring belastes leietaker med 5 % av avtalt leiebeløp, pr. leiedag. For innbruddstyveri gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:
Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte,
f.eks.:
A. At leieobjekt med egen fremdriftsmotor er låst med tenningsnøkkel, og dersom det er mulig skal førerkabin være låst (nøkler fjernes.)
B. At leieobjekt med tilhengerdrag er låst med draglås.
C. At andre leieobjekt er innelåst i container eller lenket fast med hengelås og kjetting, slik at låsen (klasse 1) må brytes for at leieobjekt lar seg fjerne. Dette gjelder også for leieobjekt iht. A. og B. dersom egne sikkerhetstiltak ikke kan gjennomføres. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres. Ved tyveri eller skade er leietaker ansvarlig for at utfylt skademelding returneres til DEMTOOL. Leien for objektet vil løpe helt frem til all nødvendig dokumentasjon er overlevert DEMTOOL.


5.2 LEIETAKERS EGEN FORSIKRING
Leietaker må selv sørge for forsikring av det ansvar leietaker kan komme i etter utleievilkårenes pkt .9.


6. OPPSIGELSE
Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietaker med 1 leiedags varsel. Hvis leien er avtalt pr. måned
gjelder en ukes varsel, der annet ikke er skriftlig avtalt. Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende kan DEMTOOL si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning og avhente leieobjekt på leietakers bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall,
leietaker går konkurs eller beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, eller hvis avtalen forøvrig misligholdes vesentlig.


7. TILBAKELEVERING
Innen leietidens utløp er leietaker for egen regning og risiko forpliktet til å bringe leieobjekt tilbake til DEMTOOL Leieobjekt skal ved tilbakelevering være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr og instruksjonsmateriell, samt være rengjort og i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Eventuelle mangler, nødvendig rengjøring, samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse skal dekkes av leietaker. Leietid vil i slike tilfeller beregnes fram til leieobjekt er ferdig reparert. DEMTOOL er berettiget til å etterfakturere leietaker for disse forhold. Ikke tilbakelevert leieobjekt kan kreves erstattet med nyanskaffelsesverdi. Dersom leietaker ikke oppfyller sin plikt til å tilbakelevere leieobjektet ved
leietidens utløp, vedtar leietakeren at utleier kan kreve tvangsutlevering uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2. ledd bokstav b.
Likeledes vedtas tvangsutlevering uten søksmål dersom avtalt leie ikke blir betalt ved forfall, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2. ledd bokstav a.


8. RISIKO OG ANSVAR
Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering. DEMTOOL er ikke ansvarlig for at leieobjektet tilfredsstiller leietakers behov. DEMTOOL har ikke ansvar for indirekte tap, herunder skade og kostnader som følger av driftsavbrudd, tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjektet, med mindre DEMTOOL eller noen DEMTOOL er ansvarlig for, har utvist grov uaktsomhet eller
forsett. Ut over det ansvar som tilfaller DEMTOOL etter bilansvarsloven, har leietaker ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting. Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt som leietaker ikke oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt. Ved enhver skade skal DEMTOOL straks underrettes uten hensyn til skyld eller årsak. Større reparasjoner skal ikke igangsettes uten skriftlig samtykke fra DEMTOOL.


9. TVISTER
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlinger frem til enighet mellom partene, skal tvisten om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir
enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.